Algemene Voorwaarden chris rauwendaal ademtraining & coaching

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten geleverd door ademtrainer, Chris Rauwendaal, aan de deelnemers. Door deel te nemen aan de ademsessies en/of andere diensten van Chris Rauwendaal, gaat de deelnemer akkoord met de volgende voorwaarden:


Artikel 1 Definities

Chris Rauwendaal, Inner Medicine Ademtraining & Coaching: de eenmanszaak gevestigd te Amersfoort (KvK-nummer: 82149887) en (onder meer) zaak houdende aan de Hinderstein 6, te (3813 RM) Amersfoort 

Opdrachtgever: de persoon in opdracht van wie Chris Rauwendaal, Inner Medicine Ademtraining & Coaching zijn werkzaamheden verricht;

Partijen: Chris Rauwendaal, Inner Medicine Ademtraining & Coaching en Opdrachtgever samen;

Overeenkomst: de tussen Chris Rauwendaal, Inner Medicine Ademtraining & Coaching en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst;

Aanbieding: het aanbod zijdens Chris Rauwendaal, Inner Medicine Ademtraining & Coaching aan Opdrachtgever waarin de dienstverlening van Chris Rauwendaal, Inner Medicine Ademtraining & Coaching wordt aangeboden;

Opdracht: het totaal aan werkzaamheden dat Chris Rauwendaal, Inner Medicine Ademtraining & Coaching in opdracht van Opdrachtgever dient te verrichten.

Verantwoordelijkheden van de deelnemer:

 1. De deelnemer begrijpt dat de ademsessies onder begeleiding van Chris Rauwendaal worden uitgevoerd en dat het resultaat afhankelijk kan zijn van de inspanningen van de deelnemer.
 2. De deelnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie aan Chris Rauwendaal met betrekking tot gezondheid, medische geschiedenis, medicatiegebruik en andere relevante informatie.
 3. De deelnemer zal de instructies van Chris Rauwendaal nauwgezet opvolgen en zal zich inzetten voor de ademsessies volgens zijn/haar vermogen en grenzen.

Aansprakelijkheidsbeperkingen:

 1. Chris Rauwendaal is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de ademsessies of andere diensten.
 2. Chris Rauwendaal is niet aansprakelijk voor enige blessures, lichamelijk letsel, psychologische reacties of andere gezondheidsproblemen die zich kunnen voordoen tijdens of na de ademsessies.
 3. Chris Rauwendaal is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de deelnemer tijdens de ademsessies.
 4. Chris Rauwendaal is niet aansprakelijk voor enige ongunstige resultaten of negatieve effecten die kunnen voortvloeien uit het niet opvolgen van de instructies van Chris Rauwendaal of het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de deelnemer.

Medische en psychologische aandacht:

 1. Chris Rauwendaal is geen medische professional en biedt geen medisch advies of behandeling. De ademsessies zijn geen vervanging voor professionele medische of psychologische zorg.
 2. Indien de deelnemer gezondheidsproblemen heeft of onder behandeling staat van een arts of psycholoog, dient de deelnemer voorafgaand aan de ademsessies toestemming te verkrijgen van zijn/haar zorgverlener(s) en eventuele beperkingen of aanbevelingen door te geven aan Chris Rauwendaal.

Annulering en betaling:

 1. Annulering van een geplande ademsessie dient ten minste 24 uur voor aanvang te worden gemeld. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang kan Chris Rauwendaal kosten in rekening brengen.
 2. Betaling voor de diensten van Chris Rauwendaal dient te geschieden volgens de afgesproken betalingsvoorwaarden.

Intellectueel eigendom:

 1. Alle materialen, technieken, oefeningen en informatie verstrekt tijdens de ademsessies en andere diensten blijven eigendom van Chris Rauwendaal en zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is de deelnemer niet toegestaan om deze materialen te reproduceren, verspreiden of commercieel te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Chris Rauwendaal.

Vertrouwelijkheid:

 1. Chris Rauwendaal zal de verstrekte persoonlijke en medische informatie van de deelnemer vertrouwelijk behandelen en zal deze niet zonder toestemming van de deelnemer aan derden verstrekken, tenzij wettelijk verplicht.
 2. De deelnemer erkent dat tijdens de ademsessies persoonlijke en emotionele informatie kan worden gedeeld. De deelnemer is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de informatie van andere deelnemers en zal deze niet zonder toestemming delen met derden.

Overmacht:

 1. Chris Rauwendaal is niet aansprakelijk voor enige vertraging, tekortkoming of niet-nakoming van verplichtingen als gevolg van omstandigheden buiten zijn/haar redelijke controle, waaronder, maar niet beperkt tot, natuurrampen, stakingen, overheidsmaatregelen, technische storingen of overige onvoorziene gebeurtenissen.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van Chris Rauwendaal.

Wijzigingen in de voorwaarden:

 1. Chris Rauwendaal behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht vanaf het moment van publicatie op de website of schriftelijke kennisgeving aan de deelnemers.


Door deel te nemen aan de ademsessies en/of andere diensten van ademtrainer, Chris Rauwendaal, verklaart de deelnemer deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.